Regelsæt

Regler og anden nyttig information for Hobro Vinterbadeklub

Det enkelte medlems ansvar overfor fællesskabet er et anliggende for alle, og derfor bedes alle medlemmer følge nedenstående samværsregler, så vi i fællesskab kan skabe kulturen for, hvad der er god adfærd og omgangsform i klubben.

Vi lægger vægt på, at alle medlemmerne føler et tilhørsforhold til foreningen, og dermed også deltager i de opgaver, der følger med til at holde foreningen i gang.

 1. Gå aldrig i vandet alene.
 2. Badning med eller uden tøj er tilladt, dog med badekåbe eller håndklæde omkring kroppen på vej til og fra badebroen.
 3. I saunaen skal man være iført håndklæde eller badetøj, og man skal sidde på et håndklæde. Ingen badesko i saunaen og vindfang. Alt fodtøj skal stå udenfor.
 4. Der skal klædes om i vores omklædningsfacilitet og ikke i vindfang til sauna. Der må ikke være tøj bortset fra håndklæder og badekåber i vindfang til sauna.
 5. Der kan ikke reserveres plads i saunaen, ej heller faste pladser, og man skal tage håndklædet med sig, når man forlader sin plads.
 6. På grund af brandfare er levende lys ikke tilladt i sauna eller omklædningsrum. Led-/batterilys er tilladt.
 7. Der må kun bruges ferskvand på ovnens sten og under ingen omstændigheder fjord-vand, da ovnen tager skade af sidstnævnte
 8. Der må KUN laves gus med æteriske olier til officielle gus-arrangementer, og KUN udført af en udannet gusmester fra gus-udvalget. Gus-udvalget melder tilbage, hvilke dage, der vil blive arrangeret gus.
 9. Som medlem må man kun have en gæst med ad gangen, og man kan kun være gæst en gang.
 10. Medlemmer kan booke saunaen for 2 timer sammen med familie, børn og nære venner for kr. 200,- . Dog udenfor de officielle åbningstider, medlemmet skal altid være til stede.  Ikke medlemmer kan booke saunaen til arrangementer i 2 timer udenfor de officielle åbningstider. Dette kræver, at et medlem fra bestyrelsen er til stede, og prisen er kr. 1.000,- pr. arrangement.   For betaling brug Mobil Pay  942102 eller kontonummer 9815 4587380620. Senest 2-3 dage før arrangementets afholdelse.
 11. Et medlem kan selv forlænge de officielle åbningstider, blot skal pågældende meddele dette i mailgruppen og evt. på Facebook. Ud over de officielle åbningstider må et medlem tænde op i saunaen 2 gange i løbet af en sæson. Det kræver dog, at dette meddeles på hobrovinterbadeklub@googlegroups.com gerne et par timer i forvejen og eventuelt også i den lukkede Facebook-gruppe.
 12. Koden er STRENGT fortrolig, og må ikke videregives til andre. Er man i tvivl om koden, kontakt en fra bestyrelsen.
 13. Foreningen er baseret på frivillighed, og derfor forventes det, at alle giver en hånd med til oprydning/rengøring, hjælpe med brænde m.m.
 14. Som medlem skal kontingent betales senest 15. januar hvert år. Efter denne dato betragtes medlemmet som udmeldt og skal søge om nyt medlemskab. Er der venteliste, kan man blive skrevet på denne.
 15. Medlemsansøgere skal deltage i et Intro-kursus, før de kan blive medlem af Hobro Vinterbadeklub.
 16. DIVERSE INFO:

Ændring af adresse, telefonnummer, mail bedes meddelt til kassereren.

Ved medlemsophør meddeles dette til kassereren.

Der holdes indvielse af vinterbadesæsonen sidst i september og afslutning af vinterbadesæsonen omkring medio april.

Alle medlemmer opfordres til at tage initiativ til fælles arrangementer, f.eks. besøg i andre vinterbadeklubber, fuldmånebadning, fastelavn m.v.

 

Overtrædelse af regler kan medføre bortvisning med medlemsophør til følge.

  


Vedtægter for foreningen Hobro Vinterbadeklub

 • 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Hobro Vinterbadeklub

Foreningens hjemsted er Mariagerfjord Kommune

 • 2. Formål

Foreningen Hobro Vinterbadeklub ønsker at tilbyde og fremme vinterbadning i Mariagerfjord Kommune samt nabokommuner.

 • 3. Organisation

Foreningen Hobro Vinterbadeklubs overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

 • En bestyrelse på 6 antal personer
 • 2 suppleanter for bestyrelsen
 • 1 revisor
 • 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

 • 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens hjemmeside, på Facebook, ved brev eller annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).
 5. Valg (Jf. § 3)
 6. Eventuelt
 • 5. Foreningens Hobro Vinterbadeklubs bestyrelse

Foreningen Hobro Vinterbadeklubs daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudvikling forum for foreningen.

Tegningsret for foreningen har formanden.

 • 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål og som har et uplettet rygte. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

 • 7. Udelukkelse, karantæne og eksklusion
  Der kan være tilfælde, hvor en persons opførsel strider mod foreningens tarv, eller hvor medlemmet blot ikke overholder de fælles spilleregler eller almindelig god opførsel.

 

 • 8. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen Hobro Vinterbadeklub søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

 • 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 • 10. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

 • 11. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen Hobro Vinterbadeklub er kalenderåret.

 • 12. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Julemærkehjemmet i Hobro. Ved dette hjems eventuelle lukning da til DDS, Hobro.

Foreningen Hobro Vinterbadeklub er stiftet den 15.12.2015

(Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)